SURVEY

استخراج کاربردهای مختلف مدلهای ۳ بعدی تهیه شده توسط پهپاد در طرح های زیست محیطی و منابع طبیعی

استخراج کاربردهای مختلف مدلهای ۳ بعدی تهیه شده توسط پهپاد در طرح های زیست محیطی و منابع طبیعی

استخراج کاربردهای مختلف مدلهای ۳ بعدی تهیه شده توسط پهپاد در طرح های زیست محیطی و منابع طبیعی در طی سالهای اخیر فن آوری تهیه مدلهای ۳ بعدی توسط پهپاد ( پرنده هدایت پذیر از دور) تحولی چشمگیر در فتوگرامتری برد کوتاه ایجاد نموده است. با پرواز پهپاد در ارتفاع کم (حدود ۱۰۰ متر) بر […]

ادامه مطلب